Szkoła Animacji Misyjnej 2002 r.

Szkoła Animacji Misyjnej - zima 2002

W dniach od 27 stycznia do 1 lutego 2002 roku w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej. Wzięło w niej udział 32 osoby z 8 diecezji polskich: 8 księży, 9 sióstr zakonnych i osoby świeckie. Wykłady prowadził m.in. ks. Jan Piotrowski - dyr. Krajowy PDM w Polsce. Uczestników odwiedził ks. Stanisław Olesiak - były misjonarz w Angoli.

UBOGACENI SPOTKANIEM  - Szkoła Animacji Misyjnej - lato 2002

"Na pytanie: odpowiadamy z wiarą i doświadczeniem Kościoła, że otwarcie się na miłość Chrystusa jest prawdziwym wyzwoleniem. W Nim i tylko w Nim zostajemy wyzwoleni od wszelkiej alienacji i zagubienia (...) Chrystus jest naprawdę (Ef 2,14) i

Już po raz kolejny pytanie: "Dlaczego misje?" i odpowiedź: "Miłość Chrystusa przynagla nas..." zabrzmiały podczas Szkoły Animatorów Misyjnych, która odbywała się w dniach od 28 lipca do 3 sierpnia 2002 roku na Kozieńcu w Domu Formacji Misyjnej im. Ks. Jana Czuby. Postawione w tym miejscu pytania i uzyskane odpowiedzi mają charakter szczególny z kilku powodów. Towarzyszy im stale obecność Chrystusa Miłosiernego z obrazu czczonego na Kozieńcu. To Chrystus w cierniowej koronie, niosący krzyż, a Jego spojrzenie, które zdaje się obejmować każdego z osobna, jest prośbą o odpowiedź miłości. Równocześnie patron Domu - zamordowany w Afryce w 1998 roku, tarnowski misjonarz, ks. Jan Czuba - stale przypomina, czym powinna być ta odpowiedź miłości na Miłość.

W roku obecnym SAM samą obecnością uczestników z różnych krajów przypominała o powszechności Kościoła, który ze swoją misją kieruje się do wszystkich ludzi. W Szkole brali więc udział kapłani, klerycy WSD w Tarnowie, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, katecheci i animatorzy parafialnych ognisk misyjnych, księża i klerycy obrządku greko-katolickiego z Iwanofrankowska na Ukrainie, siostry szarytki i kapłan pracujący na Ukrainie, dwie siostry kombonianki pochodzące z Meksyku i Portugalii. Obecność osób o tak różnym doświadczeniu, bezpośrednio zaangażowanych w pracy misyjnej, w pracy w parafiach, szczególnie z dziećmi i młodzieżą, była wielkim bogactwem tegorocznej Szkoły. Uczestnicy pogłębiali swoją wiedzę teologiczną dotyczącą misji, słuchając wykładów i konferencji ks. J. Piotrowskiego, ks. K. Czermaka, ks. J. Wnęka i s. K. Kozdrój. Poruszano między innymi tematy: fundament trynitarny misji, chrystologiczno-eklezjologiczne podstawy misji, duszpasterstwo misyjne w diecezji tarnowskiej, idea papieskich dzieł Misyjnych, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. W sposób szczególny z różnorodności doświadczeń, osobistego świadectwa osób biorących udział w SAM można było zaczerpnąć podczas pracy w małych grupach. Uczestnicy w grupach, noszących nazwy poszczególnych kontynentów, obejmowali modlitwą problemy i sprawę misji wśród zamieszkujących je ludzi. Równocześnie zastanawiali się nad omawianymi na konferencjach zagadnieniami, dzielili własnym doświadczeniem czy przeżyciami.

To bogactwo spotkań i doświadczeń wskazywało na podstawowe zagadnienie, które powracało podczas wszystkich spotkań, wykładów czy osobistych rozmów - misja Kościoła opiera się na posłaniu: "Idźcie i nauczajcie". "Jest to podstawowe zadanie Kościoła we wszystkich epokach, a w szczególności w epoce naszej, aby skierował wzrok człowieka, aby skierował świadomość i doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa" (RMis 4).To zadanie nie jest przeznaczone dla nielicznych, szczególnie wybranych, ale jest podstawowym obowiązkiem i powołaniem każdego członka Kościoła. Wynika z przekonania, że Chrystusa nie ma się wyłącznie dla siebie, że wiara jest dobrem najcenniejszym, którym należy się dzielić. "Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana" - słowa znane wszystkim uczestnikom SAM, wiele razy wcześniej słyszane, zostały przez nich na nowo zrozumiane i odkryte. Tylko takie bowiem spojrzenie na misje uwalnia od egoizmu, zamknięcia członków Kościoła czy poszczególnych grup parafialnych w kręgu jednie własnych problemów i wąskich zadań, bez spojrzenia na potrzeby tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze nie znają Chrystusa. Tylko wtedy realizowane zostaje zadanie, o którym pisał Jan Paweł II: "Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja kościelna nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom"(RMis 3).

Takie spojrzenie na misje, odrzucenie stereotypów egzotyki, nastawienia tylko na materialną pomoc, wynikającą ze współczucia czy litości, prób sprowadzenia misji jedynie do tworzenia warunków lepszego życia czy obrony praw człowieka wymaga radykalnego nawrócenia, zmiany sposobu myślenia. W SAM wiele uwagi poświęcono więc duchowości misyjnej, tym sprawom, które tak mocno podkreślał Jan Paweł II w swojej encyklice: "O wartości misjonarza decyduje przede wszystkim to, kim on jest , a dopiero potem to, co on mówi lub czyni . ."(RMis 23). "Istotnym rysem duchowości misyjnej jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem" (RMis 88). "Powołanie misyjne wypływa z powołania do świętości. Każdy misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości"(RMis 90). Niewątpliwie głęboko w serca wszystkich uczestników SAM zapadła konferencja, a raczej osobiste świadectwo, ks. J. Wnęka, dyrektora Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, który mówił o modlitwie i codziennym byciu z Chrystusem. Ważnym przeżyciem była również pielgrzymka do Lipnicy Murowanej - rodzinnej miejscowości Marii Teresy Ledóchowskiej i jej słowa, które przypomniał w swoim wykładzie ks. Jan Piotrowski: "W Ewangelii nie ma słowa sukces". Jezusowi trzeba dać to niewiele, które się ma, ale dać z miłością i zaufaniem. W działalności misyjnej nie chodzi bowiem o wielkie akcje, ale o wyraz wspólnoty ze względu na Chrystusa i dla Chrystusa.

SAM to tygodniowa szkoła - modlitwa, wykłady, konferencje, dyskusje, praca w grupach, spotkania z misjonarzami, a równocześnie wielka radość spotkania we wspólnocie i długie wieczorne rozmowy przy ognisku. Podczas tych rozmów z kapłanami z Ukrainy przeżywaliśmy ich zatroskanie o sytuację ukraińskiej rodziny, często rozbitej, zagrożonej nałogami rodziców, wraz z panią Izabelą Karasińską wędrowaliśmy do Afryki śladami jej wspomnień z podróży szlakiem tarnowskich misjonarzy, odkrywając piękno i inność tego kontynentu. Z siostrą Marią z Meksyku przeżywaliśmy wielkie święto i radość, gdyż właśnie w tym czasie Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do Meksyku ogłosił świętym Indianina Juana Diego. Z siostrami komboniankami zobaczyliśmy tragiczną sytuację mieszkańców afrykańskich krajów Sudanu i Ruandy... Gdy dopalało się ognisko, w swoich sercach przeżywaliśmy tajemnicę jedności i wspólnoty, także tajemnicę ogniska misyjnego, które swoim światłem i ciepłem musi przyciągać innych, zapalać w nich iskrę misyjnego powołania, osobistej odpowiedzialności za podstawowe zadanie Kościoła: "Idźcie i głoście..."

Ostatni wieczór w SAM przypadł na dzień szczególny - pierwszy piątek miesiąca sierpnia, gdy mieszkańcy okolicznych miejscowości przychodzą na Kozieniec, by czcić miłosiernego Jezusa w jego wizerunku z tutejszej kaplicy. I znów w tym kontekście wyraźnej można było odczytać słowa Jana Pawła II z encykliki Redemptoris misio : "Ewangelizacja będzie zawsze zawierać - jako fundament, centrum i szczyt całego swego dynamizmu - także to jasne stwierdzenie: w Jezusie Chrystusie ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie, jako dar łaski i miłosierdzia Bożego" (RMis 44), a potem już na krakowskich Błoniach, trzy tygodnie później, wsłuchiwać się w wezwanie Ojca św.: "Oto największy dar miłosierdzia - prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości. Proszę was zatem, módlcie się, aby w Kościele w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchu miłosierdzia nieustannie wspierajcie misjonarzy pomocą i modlitwą".

To spotkanie z Chrystusem miłosiernym na pewno dla każdego z uczestników SAM stało się czasem postawienia sobie pytania: Jak ja w swoim życiu, w swojej wspólnocie realizuję słowa - "Miłość Chrystusa przynagla nas..."

Anna GąsiorWydzia Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionw 30, 33-100 Tarnw, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;