Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Siostra Kinga Kozdrój (1967-2011) - animator diecezjalny PDMD w latach 1995-2001

Wieczorem w dniu 26 lutego 2011 r., w 25. roku życia zakonnego i 44. roku życia, po kilku latach choroby i miesiącach naznaczonych zjednoczeniem z cierpiącym Chrystusem, odeszła do Ojca w niebie s. Kinga Kozdrój ze zgromadzenia sióstr służebniczek starowiejskich.

Urodziła się w Czchowie w dniu 1 października 1967 roku, gdzie spędziła swoje dzieciństwo. Po maturze złożonej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach rozpoczęła wyższe studia na Politechnice w Krakowie, które po kilku miesiącach przerwała, by dać odpowiedź wołającemu Panu i wstąpić na drogę życia zakonnego.

Studia teologiczne ukończyła w Tarnowie. Jej praca magisterska pt. „Teologia współpracy misyjnej w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i jej implikacje pastoralne w życiu Kościoła w Polsce” napisana na seminarium z teologii misji, była wyrazem jej misyjnego zaangażowania i pozwoliła na kompetentną posługę w misyjnym dziele Kościoła.

Jako siostra zakonna ewangelizowała w Tarnobrzegu, Gorlicach, krótko na Ukrainie i w Brzesku. Jednak główna część jej życia zakonnego związana była z Tarnowem, z posługą sekretarki Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej, a zwłaszcza z pracą animacyjną na rzecz dzieci w Kościele tarnowskim i w krajach misyjnych. Diecezjalną animatorką Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci była od 1995 roku. Działalność misyjna Kościoła była jej pasją.

To świadectwo dawała jako katechetka, jako autorka artykułów w dwumiesięczniku misyjnym dla dzieci „Świat Misyjny”, w którym pisała swoje teksty przez kilkanaście lat do końca 2010 r., jako autorka tekstów dla animacji misyjnej w duszpasterstwie, zamieszczanych w diecezjalnym biuletynie misyjnym „Głoście Ewangelię”, jako autorka trzech książek z dziedziny animacji misyjnej – w tym pierwszej i jedynej polskiej książki dla dzieci pt. „Tajemnice misyjnego serca”. Szczególny rodzaj świadectwa pozostawiła w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie, gdzie przez 13 lat swoją pasją dzieliła się z rzeszą kilkunastu tysięcy dzieci, młodych i dorosłych – szczególnie z róż żywego różańca.

Świadectwo swojej misyjnej posługi i miłości do dzieci z krajów misyjnych, pozostawiła szczególnie w dziele kolędników misyjnych, redagując jego ostatnie dwie edycje na łóżku szpitalnym.

Na ponad dwa lata przed odejściem do Ojca dane jej było zobaczyć w krajach Afryki świat ludzi i pracę misjonarzy, którym posługiwała na zapleczu. Mogła wtedy uklęknąć przy grobie naszego diecezjalnego męczennika ks. Jana Czuby i prosić przez jego przyczynę o łaskę uzdrowienia z choroby. Bóg uznał ją jednak za dojrzałą do spotkania z Nim i zaprosił do swego Domu na wieczną ucztę, by twarzą w twarz z Nim przeżywać jubileusz swojego, poświęconego Mu życia.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;